• Brands

Obchodní podmínky

1. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky, podané prostřednictvím internetového obchodu estore Bella Brutta, jsou závazné. Podáním objednávky (vyplněním a odesláním objednávkového formuláře, příp. telefonicky či e-mailem) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i s reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Odeslání objednávky je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku vzájemného potvrzení objednávky mezi kupujícím (Vy) a prodávajícím (Bella Brutta adresa + IČO) telefonicky či e-mailem.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek a jsou včetně 20% DPH. Cena za dopravu (poštovné + balné) se k těmto cenám připočítává, její výše závisí na zvoleném způsobu dodání.

Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

Provozovatel internetového obchodu estore Bella Brutta se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše osobní údaje budou dle zákona přísně zabezpečeny a použity pouze při komunikaci mezi prodávajícím a Vámi. Zpracování a nakládání s osobními údaji probíhá v souladu se zákonem 101/2000 Sb. na ochranu osobních dat. V případě registrace nám dáváte automaticky souhlas k tomu, abychom Vaše osobní údaje dle zákona zpracovávali a používali je ke komunikaci s Vámi. Tento souhlas můžete kdykoli písemně ukončit.

2.Možnosti platby za zboží:

V našem internetovém obchodě máte několik možností platby za Vámi vybrané zboží:

a) hotově - tento způsob platby použijte v případě, že chcete zboží zaplatit přímo v našem kamenném obchodě a zboží si odvézt sami nebo při dopravě kurýrní službou.
b) dobírkou - tento způsob platby použijte v případě, že si zboží necháte zaslat přepravní společností PPL na Vámi uvedenou adresu.
c) bankovním převodem - tento způsob platby použijte v případě, že chcete peníze za zboží převést na náš účet (platba se provádí předem) a zboží Vám je následně doručeno již bez jakýchkoliv dalších poplatků po připsání peněz na náš účet.VOLKSBANK Číslo účtu: 4200132129/6800 nebo RAIFFEISEN BANK Číslo účtu: 3998543001/5500

3. Převzetí zboží:

Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad (schovejte si ho pro případnou reklamaci), a návod na používání výrobku.

Kupující zboží převezme po zaplacení částky za zboží a dopravu, buď od pracovníka České pošty nebo kurýrní služby.

4. Možnost odstoupení od smlouvy - Storno objednávky ze strany kupujícího

Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží, v souladu se zákonem č. 367/2000 ze dne 14. září 2000.

V jakých případech jsme oprávnění jednostranné odstoupení od smlouvy ze stran zákazníka prověřovat, zamítnout a případně se i bránit všemi zákonnými prostředky:

- zboží bylo extrémně používáno nebo spotřebováno.
- na zboží se vyskytla závada (probíhající reklamace).
- zboží nebylo vráceno kompletní.
- zboží bylo zasláno bez originálního dokladu o koupi.
- zboží bylo zasláno bez průvodního dopisu o odstoupení od smlouvy.

O uznání oprávnění jednostranného odstoupení od smlouvy Vás budeme informovat. Náklady na přepravu zboží nese vždy zákazník.

Peníze budou vráceny do 14 dnů od doručení odstoupení.

Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy:

- na poskytnutí služeb, které byly kupujícím spotřebovány nebo využity
- na dodávku zboží dovezeného/upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání
- na dodávku luxusního zboží, poruší-li spotřebitel značku-či ochranný obal
- na dodávku zboží intimního charakteru, neboť je důvodné podezření o použití věci a tím porušení všeobecně daných hygienických předpisů a norem

Možnost odstoupení od smlouvy - Storno objednávky ze strany prodávajícího

- produkt se již nevyrábí
- objednávka nebyla uhrazena do 10 dní od data vytvoření
- produkt není dlouhodobě skladem nebo byl již zcela vyprodán
- u produktu výrazným způsobem došlo ke změně ceny
- v případě, že kupující zaplatil již část nebo celou kupní cenu, bude mu tato částka bez zbytečného odkladu převedena zpět na jeho účet

5. Záruční podmínky a reklamace

Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona, činí tedy 24 měsíců s výjimkami, stanovenými zákonem. Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě.

Garantovaná záruční doba 24 měsíců platí pouze pro konečného spotřebitele, nikoliv pro podnikatele (nákup na IČ), kteří zboží kupují pro účely dalšího obchodu s daným výrobkem. V tomto případě není záruční doba stanovena občanským zákoníkem, ale stanovuje ji konkrétní dovozce zboží do ČR.

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu estore Bella Brutta (viz níže) a právním řádem platným v ČR.

Výměna nebo vrácení zboží je možné pouze v případě vrácení v původním stavu, neporušeném obalu a s veškerým příslušenstvím.

Zboží na reklamaci posílejte v původním obalu, dopravce neručí za špatně zabalené zásilky.

6. Elektronická fakturace

Kupující vyjadřuje svůj souhlas se zasíláním a používáním elektronických daňových dokladů ve formátu PDF v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.

7. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, též platnou cenu objednaného zboží uvedenou v katalogu Internetového obchodu estore Bella Brutta, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 1. června 2011

Vrácení zboží

Kupující je povinen zboží zkontrolovat před převzetím od přepravce. Zejména kvůli mechanickému poškození. Na pozdější reklamace mechanického poškození není brán zřetel s ohledem na reklamační řád přepravce.

Dále je nutné, aby kupující v případě, že prodávajícímu vrací vadné zboží, jej vrátil kompletní tak, jak jej převzal od prodávajícího a to včetně kopie daňového dokladu. Informace o průběhu reklamace jsou zasílány formou mailových zpráv na adresu uvedenou kupujícím. Kupující vadné zboží na reklamaci zašle přepravní službou vlastními náklady na adresu prodejce. Reklamační adresa provozovatele je shodná s jeho provozovnou.

Balík musí být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží, kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo, e-mail). Zboží, které bude zasláno na náklady provozovatele nebude přijato. V případě neoprávněné reklamace bude kupujícímu účtováno poštovné za odeslání zboží na jeho uvedenou adresu. Zpáteční cestu po oprávněné reklamaci hradí provozovatel.

Reklamace zasílejte na adresu:  Bella Brutta, Bartoškova 26, Praha 4, 140 00.

V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších změn a doplnění, má kupující možnost se v případě reklamace domáhat zejména toho, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové. V případě neoprávněné reklamace zákazník hradí náklady vzniklé provozovateli reklamováním zboží.

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruka se dále nevztahuje na:

- závady vzniklé neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením,
- poškození zboží nadměrným mechanickým opotřebením,
- opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,
- zboží s porušenými ochrannými pečetěmi, informativními nálepkami,
- poškození zboží bylo-li poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána.

V případě potřeby dobropisovat již zakoupené zboží, Vám bude elektronickou cestou zaslán dobropis. Jeden dobropis prosím podepište, doplňte čitelně a jasně číslo účtu, na který Vám máme dobropisovanou částku poslat, a zašlete ho zpět na adresu našeho obchodu. Jakmile nám přijde potvrzený dobropis, bude Vám částka převedena na Váš účet do 30 dní.

Dobropisovaná částka za zboží bude vždy ponížena o celkovou cenu za dopravu a balné. Celková cena je vždy na faktuře rozdělena na částku započtenou v ceně produktu a doplatek za dopravu, který je na faktuře vyjádřen v sekci služby. Celková cena za dopravu a balné je maximálně 130 Kč za jednu zásilku (dle typu přepravce).

Ochrana dat

Veškeré nakládání s osobními údaji se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů. Provozovatel e-storu je jediným vlastníkem informací získaných na tomto serveru. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány, ani sdíleny s jinými subjekty jinak, než udává toto ujednání. Výjimku tvoří pouze realizace samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží a také pro vlastní marketingové potřeby - rozesílání informačních e-mailů. Osobní údaje, které vyplňujete při objednání, slouží výhradně pro naši interní potřebu k úspěšnému vyřízení Vašeho požadavku. Zákazník má právo kdykoliv zažádat o zrušení a výmaz svých osobních údajů z naší databáze. Využíváním služeb e-storu zákazník souhlasí se shromažďováním údajů potřebných k nakupování.

Cookies

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto někdy umísťujeme na váš počítač , tak jako ostatně většina velkých internetových stránek.

Co jsou cookies?

Textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítače nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony, které jste na nich provedli, a preferencí (např. přihlašovací údaje, jazyka, velikost písma a jiné zobrazovací preferencí), takže tyto údaje pak nemusíte zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou.

Jak se cookies používají?

Cookies nám pomáhají při zlepšování služeb, které vám náš obchod poskytuje. Některé jsou dokonce naprosto nezbytné pro správnou funkčnost naší stránky. 

Naprosto nezbytné cookies např. umožňují:
- zapamatovat si, jaké zboží máte vložené v nákupním košíku
- zapamatovat si, v které fázi je se Vaše objednávka zrovna nachází

Jak upravit využívání cookies

Využívání cookies lze upravit podle toho, jak potřebujete (např. je můžete vymazat). Podrobné informace uvádí stránky aboutcookies.org. Můžete vymazat všechny cookies, které jsou již na vašem počítači a většina prohlížečů také nabízí možnost zabránit tomu, aby byly cookies na váš počítač ukládány. Pokud však tuto možnost využijete, budete zřejmě muset manuálně upravovat některé preference při každé návštěvě daných stránek a nelze ani vyloučit omezení některých služeb a funkcí stránek.

Jak nakupovat

Nakupování v našem internetovém obchodě je rychlé a jednoduché. Bez problémů ho zvládne opravdu každý.

Nákup

Vyberete si zboží, o které máte zájem, a upřesněte počet kusů. Klikněte na tlačítko KOUPIT. Tím vložíte vybrané zboží do virtuálního nákupního košíku. Objeví se Vám hlášení ÚSPĚCH - ZBOŽÍ JE V KOŠÍKU. Nyní můžete nakupovat dál a stejným způsobem plnit košík libovolným zbožím. V pravé horní části obrazovky je tlačítko VÁŠ KOŠÍK, tam můžete kdykoliv zjistit a upravit stav svého nákupu. Když máte v košíku všechno zboží, o které máte zájem, vyberete způsob jeho doručení a platby. Jednoduše vyberete jednu ze sedmi nabízených možností, abyste zboží obdrželi tak rychle, jak potřebujete, a kliknete na tlačítko K OBJEDNÁVCE. Na obrazovce se objeví seznam vybraného zboží (Váš Košík), včetně ceny za doručení. Můžete si vybrat, jestli se zaregistrujete a budete nakupovat jako náš registrovaný uživatel, nebo jestli budete nakupovat bez registrace. Obojí je možné. Registrujete se pouze jednou, při dalším nákupu už uvádíte pouze jméno a heslo, které jste si zvolili při první registraci. Výhodou je, že nemusíte při každé další objednávce vyplňovat znovu údaje pro zaslání a budete pravidelně informováni o novinkách v našem internetovém obchodě. Jestliže chcete k objednávce připojit poznámku, můžete ji napsat do připraveného rámečku. Tím je Vaše objednávka úspěšně připravena na odeslání. Klikněte na tlačítko OBJEDNAT a objednávka letí přímo k nám. Snažíme se ji vyřídit co nejrychleji k Vaší plné spokojenosti. Vy na obrazovce vidíte detail objednávky, tak jak byla odeslána. Jestliže jste zvolili platbu bankovním převodem, naleznete zde číslo účtu, částku a variabilní symbol. Zároveň Vám emailem přijde potvrzení o přijetí objednávky a odkaz, na kterém můžete sledovat její stav.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů nás prosím neváhejte kontaktovat emailem nebo telefonicky.

Tabulky velikostí

Tabulky velikostí naleznete vždy u detailního popisu vybraného zboží. Pokud si nebudete jisti s velikostí obuvi, můžete si ji pohodlně vyzkoušet v naší prodejně v Konviktské ulici 30 na Praze 1. Nebo nás kontaktovat prostřednictvím emailu nebo telefonu, viz kontakt.

 

Poštovné a doprava

 

PPL/DPD - platba dobírkou při převzetí zásilky - 99,- CZK
Dodací lhůta: 1 pracovní den od odeslání zboží. Možno platit kartou. Nad 2.500,- zdarma.

PPL/DPD - platba převodem na účet - 90,- CZK
Dodací lhůta: 1 pracovní den od odeslání zboží. Zboží bude odesláno jakmile dorazí peníze na náš účet. Nad 2.500,- zdarma.

PPL/DPD Slovensko – dobírkou při převzetí zásilky - 265,- CZK
Dodací lhůta: 2 pracovní dny od odeslání zboží.

PPL/DPD Slovensko – platba převodem na účet - 220,- CZK
Dodací lhůta: 2 pracovní dny od odeslání zboží. Zboží bude odesláno jakmile dorazí peníze na náš účet.

Doručení do ruky kurýrem DODO s možností vyzkoušení přímo u Vás - 24/7 POUZE PRAHA - 150,- CZK

Zboží vyzvedne kurýr DODO a bude Vás kontaktovat k předání s možností vyzkoušení přímo u Vás. Možnost platby hotově nebo kartou, případně vrácení zdarma. Omezeno počtem 5 kusů.

Osobní odběr - Praha (Pozor změna!)

Od 1. října 2014 si objednané zboží, jakmile bude připraveno, můžete vyzvednout v naší prodejně v Konviktské ulici 30, Praha 1 od pondělí do soboty vždy od 11:00 do 19:00. Možno platit kartou. Více info v kontaktech.


Objednané zboží, které nebude vyzvednuto do 10 dnů, bude automaticky stornováno.

Doprava u objednávek nad 2.500,- Kč zdarma platí pouze pro zásilky v rámci ČR. U ostatních (Slovensko, EU) bude dodatečně připočteno standardní dopravné viz tento ceník.

 

Prodejna v Brně končí, v Praze otevírá

Něco končí, něco jiného začíná.

Od října 2014 došlo k uzavření naší Brněnské prodejny na Dominikánském náměstí 11 (a s tím také bohužel končí možnost osobního odběru v Brně).

Ale, aby nebylo smutno, zároveň jsme nově otevřeli prodejnu v Praze 1 v Konviktské ulici 30, kam se tímto přesová Pražské odběrné místo.

 

/ NAHORU /